Referat af ordinær generalforsamling
Mandag den 18. februar 2002
i klubhuset, Hannerup Engvej 1C

15 inkl. bestyrelsen var mødt op til generalforsamlingen (klubben har 86 aktive medlemmer).

1. Valg af dirigent.

Jørgen Spetzler blev valgt. Han konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

2. Bestyrelsens beretning om foreningens arbejde idet forløbne år.

Henning Skaarup fortalte om klubbens aktiviteter i 2001. Formandens beretning blev også uddelt skriftligt på generalforsamlingen og kan i øvrigt læses på klubbens hjemmeside: www.fros.dk. Bemærkninger til beretningen: Jørgen Spetzler undrede sig over, at der i den skrevne beretning står et sted, at "påsketuren gik til Sønderjylland", og et andet sted står der, at "de fleste deltog i DOF´s jubilæumsfest i Viborg". Dette er selvfølgelig en fejl, som skyldes, at der har sneget sig nogle linier fra forrige års beretning ind. Jørgen Spetzler oplyste, at dette års triatlon ikke kommer til at kræve så mange hjælpere som tidligere, idet løberuten bliver kortere, og der således kun bliver brug for ét depot. Søren Hviid spurgte, om løbene bliver billigere, når der ikke skal betales løbsafgift og skovpulje. Svar: Nej, den stigende medlemsafgift til DOF hentes bl.a. på uændrede priser for åbne løb. Det blev i den forbindelse oplyst, at stævnebudgetterne ikke længere skal godkendes af DOF.

3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse.

Henry Petersen uddelte kopier af kladden for årsregnskabet, da originalen ikke var kommet retur fra "trykkeren", som var rejst på ferie. Regnskabet blev dog godkendt uden nævneværdige bemærkninger.

4. Planer for det kommende år.

Tidligere påtænkt løb i Damgård er opgivet, da der forventes for få tilmeldinger. Vi har derfor ingen løb på terminslisten i 2002. Vi havde mulighed for at få Jysk-fynsk mesterskab i 2003, men da det skulle holdes i august måned, hvor vi er optaget af triatlon, blev det OK Silkeborg, der fik løbet. Vi satser på at lave JM klassisk i 2005. Jørgen Spetzler gjorde opmærksom på, at klubhuset har 10 års jubilæum d. 1. oktober 2002.

5. Indkomne forslag fra bestyrelse og medlemmer.

Der var ingen forslag fra medlemmer, men følgende forslag fra bestyrelsen:

Vedtægtsændring.

Kommunens fritidsudvalg har gennemgået vores vedtægter og påpeget, at vi bør tilføje en særlig tegningsbestemmelse. Derfor foreslås følgende tilføjelse til lovenes § 4 - nyt stk. 3:
"Foreningen tegnes ved underskrift af formanden, dog ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom samt ved optagelse af lån af den samlede bestyrelse".
Vedtægtsændringen blev vedtaget. De ændrede vedtægter vedlægges referatet.

Regler for udlån / udlejning af klubhuset.

Der hersker for tiden en vis usikkerhed med hensyn til medlemmernes ret til at genudleje klubhuset til venner og bekendtes private fester. Efter bestyrelsens opfattelse bør klubhuset ikke kunne genudlejes til ikke-klubmedlemmer. Der foreslås derfor følgende tilføjelse til det eksisterende regelsæt - nyt pkt. 1.7:
"Det er ikke tilladt at overdrage lejemålet til andre, der ikke er medlem af klubben". Forslaget blev vedtaget.
De ændrede regler kan findes på klubbens hjemmeside.

Anskaffelse af EKT.

EKT - elektronisk kontrol- & tidtagning - har de seneste sæsoner vundet indpas ved navnlig større danske o-stævner.
Sydkredsen har anskaffet EKT-udstyr med støtte fra Fyns Amt. En støtte som har gjort det muligt at anskaffe 122 EMIT-postenheder, 100 EMIT-brikker samt andet relevant teknisk udstyr. Dette udstyr leveres i februar 2002 og vil blive placeret i depotet i Odense.
I FROS har vi søgt om tilskud til halvdelen af anskaffelsesprisen på et EMIT-anlæg til 74.000 kr. af den kommunale 5% pulje. Folkeoplysningsforbundet har 6.2.2002 bevilget 37.000 kr. fra Starts- og udviklingspuljen på basis af nedenstående pris-overslag.

Overslag over anskaffelsen Pris pr. stk. Antal Investering
Mini Time Recorder med termisk printer 9.400 1 9.400
Aflæserenhed med kabel 855 1 855
Postenheder 455 60 27.300
Startenheder 570 3 1.710
Løberbrikker 285 30 8.550
Bærbar PC 15.000 1 15.000
Laserprinter (start/resultatlister m.m.) 7.500 1 7.500
Software W-time 3.990 1 3.990
Investering i alt     74.305
Derfor foreslår bestyrelsen, at der anskaffes EKT-udstyr indenfor rammerne af dette prisoverslag.

Bemærkninger til forslaget: Der er mange tilhængere af "Sport Ident", men EMIT har nogen funktioner, som "Sport Ident" ikke har, bl.a. backupfunktion. Klubben har i øvrigt indkøbt 25 brikker i Sport Ident til udlån ved løb, hvor dette system anvendes.
Forslaget blev vedtaget, således at bestyrelsen kan arbejde videre med anskaffel-sen af anlægget.

Vedligeholdelse af klubhuset.

Huset trænger til maling indvendig og udvendig. Arbejdet kan udføres af medlem-merne på et par aktivitetsdage 25. og 26. maj 2002. Der er også brug for en ener-gimæssig vurdering af huset. Det kunne f.eks. medføre følgende opgaver: Derfor foreslår bestyrelsen, at der afsættes 50.000 kr. til ekstraordinær vedligehol-delse i 2002.

Bemærkninger til forslaget:

Der var nogen skepsis med hensyn til, om udskiftning af vinduerne ville have nogen større effekt. Udskiftning af el-radiatorerne med en bedre energistyring var måske det der var mest behov for i øjeblikket. Man kunne eventuelt kontakte en energikon-sulent for at få nogle gode råd. Bestyrelsen fik forsamlingens godkendelse til at arbejde videre med forslaget.

6. Vedtagelse af kontingent.

Som det fremgår af formandens årsberetning bortfalder løbsafgiften for B-, C- og D-løb og skovpuljen afskaffes. Alle husstande får tilsendt O-posten, som derved bliver en del af medlemskabet. Dette finansieres af en medlemsafgift til DOF, som pålæg-ges alle orienteringsklubber. Medlemsafgiften udgør 185 kr. pr. år for seniorløberne, 60 kr. pr. år for løbere mellem 9 og 20 år, mens løbere under 9 år ikke pålægges medlemsafgift. Derfor foreslår bestyrelsen en mindre kontingentforhøjelse på 40 kr. pr. år (tilskudsberettiget) til 350 kr. for voksne, 310 kr. for børn. Familiekontingentet fastsættes til 3x350 kr. = 1050 kr. pr. familie. Kontingentforhøjelsen blev vedtaget.

7. Valg af formand.

Henning Skaarup blev genvalgt.

8. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer.

På valg er Niels Møller og Erik Grooss.
Begge blev genvalgt.

9. Valg af suppleant.

Lars Olesen blev genvalgt

10. Valg af revisor og revisorsuppleant.

Ellen Pedersen og Linda Pedersen blev genvalgt.

11. Eventuelt.

Uddeling af præmier til klubmestrene: Grethe Hviid, Sven Madsen, Søren Hviid og Sara Skaarup.
Æresfadet gik til Lars Olesen, fordi han er meget aktiv og hjælpsom samt dygtig til det tekniske.

Der var nogen tvivl om kriterierne for tildeling af jubilæumsfadet, men det blev fastslået, at fadet skiftevis tildeles et mandligt og et kvindeligt medlem af FROS, som har vundet årets julenatløb, nu juledagsløb. Til fadet hører en bog, hvori vinde-ren fortæller om sine oplevelser i juleløbet. Da juledagsløbet blev vundet af Per Eg Pedersen fra KOK og nr. 2 blev Gert Pedersen fra Melfar, måtte vi ned på 3. plad-sen for at finde vinderen af jubilæumsfadet. Vinderen blev Jørgen Spetzler.

Der var bemærkning fra Torben Hansen vedrørende tilskud til ungdommens start-afgifter, og det blev endnu en gang præciseret: Der gives tilskud til alle løb overalt i landet. Det eneste der ikke gives tilskud til er sommerferieløb.

Henry Petersen efterlyste en person, der ville påtage sig at sørge for indkøb af kaffe, saftevand, affaldsposer m.m. - Det ville Eva Clausen gerne.

Erik Groos bad om forsamlingens godkendelse med hensyn til ansættelse af en børnetræner. Han har talt med én som var interesseret i dette arbejde. Der er for tiden et meget stort behov for at gøre noget på dette område, da det er gået stærkt tilbage siden Grethe Nielsen stoppede som børnetræner. Bestyrelsen fik "grønt lys" til at arbejde videre. Der blev spurgt til propagandaløb. Bestyrelsen har ikke p.t. nogen planer om pro-pagandaløb, som sidste år gav et meget magert resultat: 0 nye medlemmer og -1 et bord (stjålet).
Det blev foreslået at lave nogle større annoncer i lokalbladene.

Der blev talt lidt om talentkraftcentre, hvor vi i klubben p.t. kun har én interesseret og kvalificeret ungdomsløber: Esben.

Referent : Eva Clausen